Saturday, March 29, 2014

இனம் என்ற பெயரில் ஒரு ஈனச் செயல் - பகுதி 1இனம் - The mob 

நேற்று வெளியானது, அந்த படத்தை எடுக்க எடுத்துக் கொண்ட கால அவகாசம் என்பது மிகவும் முக்கியம். ஆம் 2009ம் ஆண்டே என்னிடம் 20 மில்லியன் பணம் இருக்கிறது இந்த படத்தை எடுக்க, ஆனால் மொத்த பட்ஜெட் 50 மில்லியன் என்று பிச்சை எடுத்து இருக்கிறான் சந்தோஷ் சிவன்.. அப்பொழுது படத்தின் கதையாக என்ன சொல்லியிருக்கிறான் என்பதை நீங்கள் அனைவரும் படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. 

The Ceylon Story on 2009


Ceylon is the story of a country caught in strife, told through the voice of a young Lankan Tamil girl- Killi.. She sees, experiences and recollects instances from her disturbed life that act as a canvas to the socio-political turmoil in Sri Lanka. The story is set against the backdrop of the last few years in Prabhakaran’s life and the LTTE’s recruitment of child soldiers. The entire film is told through the perspective of Killi who is scribbling constantly in a little black diary. She custod writes with a blue ink.

The basic premise of the film weaves itself around the life of Sita(16), Ranga(15), Subbu(15) and Killi(16) who because of various circumstances find themselves in a shelter home run by Athai (late 50’s). Killi is brought to the home by her brother Jeeva after witnessing the rape and death of her mother. Jeeva kid mysteriously disappears soon after and it is assumed that he is dead. Killi slowly acclimatises with her new life as she and the rest of the teenagers get used to living with Athai’s . Athai is a bold, outspoken, disciplined, stern yet very loving woman who treats all these children like her own. Through her life stories and memories, she recounts incidents and is vital in establishing the basic issues that Sri Lankan Tamils have lived with. 


Athai provides all the basic needs for these children, wants them to all be educated and live in a free and equal environment free from war, turmoil and bloodshed. She sends all of them to turmoil and bloodshed. She sends all of them to school and keeps stressing on the fact that they need to build their own lives. The kids mockingly call her “tsunami” because of her ability to sweep into any situation and dampen their spirits right away. Ranga is like the leader of the pack - very hero like, always mouthing film dialogues. Sita is a typical girl always looking at herself in the mirror and wants to be like Aishwarya Rai. Subbu is the most timid. He was orphaned at the tsunami, is very quiet and always lives in the shadow of Ranga. Killi is lost in her own world...almost aloof from the rest of the events happening around her. Ranga treats her like his own sister and is very protective of her. In school, the kids are constantly dealing with issues of the war, LTTE Truth Tigers show them propaganda videos as the first step to even recruit them. They watch young girls and boys constantly being questioned and taken under custody by the Sri Lankan Army to produce documents. All of this becomes part of their day to day life.


At a village celebration, there is a firing that happens between the SLA and the LTTE, where a lot of people die. That’s when Athai decides that the four children should be married to each other. Ranga with Sita, and Killi with Subbu. The kids protest, but they cannot disobey Athai. Immediately after the wedding, on the first night, a LTTE Soldier breaks into the room where the four kids are...and looks for a hiding spot ..he is being followed by the SLA. And there is a shootout that happens right in front of the eyes of the children. Athai instructs them to bury the dead. And is herself shattered at what is happening to the lives of people around her. 

While walking on the fields one day Athai gets caught in a crossfire and loses her life. The children are orphaned once again. This time, Ranga decides to be the man of the moment and look after the girls. They are given an option to set sail to India, but choose against it to stay back in the country and do what Athai always wanted them to do - live in what rightfully belongs to them.


The film then moves to Ranga and Subbu joining the LTTE, and the girls managing by themselves in all sorts of situations. They meet Ranga once, who comes back to tell them that all is well with them, just that Subbu has been injured and now plays the drums for Prabhakaran. Ranga now has become an expert gunman and has shot over 13 people in the last few months after training. He soon returns back, only leaving his uniform back for his wife Sita. Sita later gets caught holding the uniform by the SLA, gets raped and eventually dies in front of Killi’s eyes. Killi goes and takes the uniform which lies next to Sitas maligned body. Hugs it and weeps. She gets maligned body. Hugs it and weeps. She gets of the SLA. He finds her diary.

This is point when it is revealed that everything we have seen till now has been read by Captain Prasanna in Killi’s diary. He decides to find Ranga and Subbu for her. Meanwhile his associate, Captain Surya has already raped Killi. Ranga and Subbu, in turn come looking for her and notice the bite marks on Killi’s arm and decide that they must escape. While escaping Subbu and Ranga get shot by Captain Surya. And Killi is taken back into custody. They need her. Alive. She is Jeeva’s sister. Jeeva is LTTE’s brain behind all their propaganda videos and internet warfare. They propaganda videos and internet warfare. They need to nab him and Surya decides that by torturing Killi, her brother will come to her rescue. And so he does. One night,Jeeva creeps into the SLA camp in search of his sister. Killi is in shock. They barely have a conversation when he is taken under arrest...stripped and shot in his head. Jeeva is dead. This time Killi has seen it for sure.

They take her back into questioning. For the first time in the entire film, she gets reactive and violent. Takes her pen and stabs it violently in  Captain Surya’s groin. The ink turns red.

Director’s Statement

Ceylon is set in the background of the LTTE's last few months of struggle in Sri Lanka. A powerful story told through the perspective of a 15 year old autistic girl. The main vision of the filmmaker lies in the simplicity of telling an intense story in the most honest way, given the socio-political situation. 

இந்த படத்தின் கதை என்பது இப்பொழுது முழுவது திரிந்து இருக்கிறது.. அதைப் பார்க்கும் முன் எந்த அடிப்படையின் கீழ் இந்த படம் எடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் அனைவரும் புரிந்து கொள்ள, இந்த கதையை படிப்பது நமது அவசியம் சர்வதேச அளவில் புலிகள் குழந்தைகளை போரில் பயன்படுத்தினர், அடுத்து மக்களை கேடயமாக பயன்படுத்தினார்கள் என்பது குற்றச்சாட்டு இதன் கீழாகவே ஒரு விடுதலை போராட்டத்தை சுபாஸ் சந்திரபோஸ் துப்பாக்கி தூக்கியது தவறு இல்லை அவர் தியாகி, பகத்சிங் பாராளுமன்றத்தில் குண்டு போட்டது சுதந்திரப் போராட்டம் ஆனால் வேறு யாரும் ஆயுதம் என்றா பெயரில் தென்னை விளக்கமாத்து குச்சியை எடுத்தால் கூட அது தீவிரவாதம் என்பதை வலியுறுத்தும் கதையின் கரு.. மற்றும் ஈழத்தில் நடந்தது போர் குற்றம் இருபக்கத்திலும் என்பதை சொல்லி இனப்படுகொலையை மறைக்கு ஒரு படம் இனம் -  The Mob...

1 comment: